Най-богатото биоразнообразие!

Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС КРЕСНА“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС КРЕСНА“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГС КРЕСНА“
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС КРЕСНА“ през 2022 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
СПИСЪК на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услути предоставяни от ТП ДГС Кресна
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2022г.
АНАЛИЗ от положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскотопанските дейности.
АНАЛИЗ на резултатите от проведен Мониторинг в ТП ДГС Кресна през 2021г.
Оценка на социалното въздействие от горскостопанските работи
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Кресна“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Кресна през 2020 г.
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Кресна"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Кресна“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Кресна
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Кресна
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Кресна
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Кресна
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС - Катунци“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Кресна срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности