Най-богатото биоразнообразие!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС КРЕСНА“

Държавно горско стопанство „Кресна” е основано през 1934 г. Обхваща западните склонове на Пирин и източните склонове на Малешевска планина, както и долината на р. Струма с живописния Кресненски пролом.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е в широк диапазон от 135 до 2039 метра.

Общата площ на държавните горски територии е 19 643 ха, като 84% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 78%.

Преобладават широколистните гори от бук, благун, габър, зимен дъб и космат дъб.

Иглолистните са представени от бял бор, черен бор, смърч и ела.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 18 979 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Равно боре“ с площ 10 дка.

Годишно се залесяват средно по 128 дка – основно с цел възстановяване на опожарените през август 2017 г. близо 14 000 дка гори в Пирин.

Това е изключително важно с оглед намаляване на опасността от ерозия на почвата. 

В ТП „ДГС Кресна“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Синаница“ с площ 2659 ха и „Ивищник“ с площ 1370 ха.

Представители на фауната са сърната и дивата свиня, а също заек, яребица, планински кеклик, вълк, лисица и др. 

Многообразието на релефа и климатичните дадености определят голямото разнообразие на растителни видове в района на стопанството.

Срещат се общо 47 дървесни вида (10 иглолистни и 37 широколистни), които формират многобройни комбинации помежду си.

С цел опазване на богатството от биологични видове, включително на реликтна средиземноморска растителност с участието на дървовидна хвойна в долината на р. Струма над гр. Кресна, са създадени: резерват „Тисата“ и защитените местности Кресненско дефиле и Моравска.

В списъка на природните забележителности са Влахинският водопад и курортната местност Синаница (Сини връх), през която минава и популярният пешеходен маршрут към едноименната хижа и Синанишкото езеро.

На територията на стопанството се намират и пясъчните сипеи Мело, които наподобяват Мелнишките пирамиди. 

На хълма над с. Горна Брезница се намира манастирът „Св. пророк Илия“, издигнат на мястото на стара обител.

Възможности за културен туризъм има и в една разходка до руините на античния град Нейне (съществувал в периода І–ІІІ в.) в землището на с. Долна Градешница и до останките на средновековния манастир „Св. св. Козма и Дамян“ край с. Влахи.

Освен с добре запазена природа стопанството се отличава и с добри условия за развитие на алтернативен туризъм.

В селищата Горна Брезница, Ощава и Долна Градешница се намират известни с лековитостта си минерални извори.

В близост е една от най-величествените алпийски части на Национален парк „Пирин“ с върховете Вихрен, Муратов и Синаница и с много красиви високопланински езера.

В Кресненското дефиле се практикува изключително популярният рафтинг туризъм

Адрес: гр. Кресна 2840, Област Благоевград

ул. „Македония“ № 198

тел.:/факс 07433/ 22 64

dgskresna@abv.bg

https://dgs-kresna.uzdp.bg

Виж още